1397/08/17 15:58
ﺩﻫﮕﺮﺩﺷﻲ
ﺩﻫﮕﺮﺩﺷﻲ

بازدیدیوسفی بخشدارمرکزی اراک باتفاق محمدامینی معاون فرمانداراراک،شهردار وشورای اسلامی شهرداودآبادازپروژه سالن ورزشی شهرداودآباد

©2015 Markazi Province (Ostan-mr.ir). All Rights Reserved