1397/08/15 22:44
ﻛﻤﻴﺘﻪ اﻧﻂﺒﺎﻕ
ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺟﻠﺴﻪ ﻛﻤﻴﺘﻪ اﻧﻂﺒﺎﻕ ﻣﺼﻮﺑﺎﺕ ﺷﻮﺭاﻫﺎﻱ اﺳﻼﻣﻲ

جلسه هیات تطبیق مصوبات شوراهای اسلامی روستایی بخش های مرکزی،معصومیه وسارق شهرستان اراک باحضوربخشداران،نماینده قوه قضائیه،نماینده شورای اسلامی شهرستان برگزار ومصوبات شوراهای اسلامی بررسی واعلام نظرشد

©2015 Markazi Province (Ostan-mr.ir). All Rights Reserved